Изпитвателна Лаборатория


към “ДРАГИЕВ и КО” ООД

Акредитирана, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА "БСА",
със сертификат рег. № 99 ЛИ/30.09.2021 г.
Валиден до 30.09.2025 г.

гр. Пловдив
Ръководител лаборатория тел. 0887/942690

Асфалти тел. 0885/592109


ИЗВЪРШВА АКРЕДИТИРАНИ ИЗПИТВАНИЯ СЪГЛАСНО БДС и БДС EN НА:

Почви строителни

Еластичен и деформационен модул - БДС 15130
- Среден еластичен модул;
- Деформационни модули;
- Отношение на деформационните модулi Е2/Е1

Скални материали за: -битумни смеси, настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство; - добавъчни материали за бетон; брашно минерално за асфалтови смеси

Вземане на проби - БДС EN 932-1
Зърнометричен състав - БДС EN 933-1
Индекс на плоски зърна - БДС EN 933-3
Коефициент на формата - БДС EN 933-4
Пясъчен еквивалент - БДС EN 933-8+A1
Съпротивление на дробимост. Коефициент на Лос Анджелис - БДС EN 1097-2

Битуми нефтени за пътно строителство

Пенетрация - БДС EN 1426
Температура на омекване по метода "пръстен и топче" - БДС EN 1427
Еластично възстановяване на модифицирани битуми - БДС EN 13398

Асфалтови смеси

Вземане на проби - БДС EN 12697-27
Обемна плътност - БДС EN 12697-6
Максимална плътност - БДС EN 12697-5
Съдържание на въздушни пори - БДС EN 12697-8
Изпитване по Маршал; - стабилитет -протичане - БДС EN 12697-34
Разпределение на размера на частиците - БДС EN 12697-2
Съдържание на разтворимо свързващо вещество - БДС EN 12697-1
Дебелина на асфалтова настилка - БДС EN 12697-36
Степен на уплътняване - БДС EN 12697-9

Втвърден бетон

Якост на натиск на бетона на място - БДС EN 13791/NA

Ръководител лаборатория тел. 0887 942 690; е-mail: lab.draganova@abv.bg
Асфалти: тел. 0885 592109