Изпитвателна Лаборатория

към “ДРАГИЕВ и КО” ООД

Сертификат за акредитация БДС EN ISO/IEC 17025:2018 рег. № 99 ЛИ

Заповед за удължаване срока на валидност на Сертификат за акредитация

гр. Пловдив
Ръководител лаборатория тел. 0887/942690

Асфалти тел. 0885/592109


ИЗВЪРШВА АКРЕДИТИРАНИ ИЗПИТВАНИЯ СЪГЛАСНО БДС, БДС EN И AASHTO НА:

Добавъчни материали за бетон

Вземане на проби - БДС EN 932-1
Зърнометричен състав и фина фракция - БДС EN 933-1
Индекс на плоски зърна - БДС EN 933-3
Коефициент на формата - БДС EN 933-4
Пясъчен еквивалент - БДС EN 933-8
Обемна плътност в насипно състояние. Празнини. - БДС EN 1097-3
Плътност на зърната и абсорбция на вода - БДС EN 1097-6
Мразоустойчивост - БДС EN 1367-1
Съпротивление на дробимост, коефициент на Лос Анджелис - БДС EN 1097-2
Устойчивост на дробимост при статично натоварване - БДС EN 206/NA
Съдържание на вода - БДС EN 1097-5

Бетонни смеси

Вземане на проби - БДС EN 12350-1
Слягане - БДС EN 12350-2

Втвърден бетон

Якост на натиск - БДС EN 12390-3
Плътност на втвърден бетон - БДС EN 12390-7
Дълбочина на проникване на вода под налягане - БДС EN 12390-8
Мразоустойчивост - БДС EN 206/NA
Водонепропускливост - БДС EN 206/NA
Големина на отскока - БДС EN 12504-2
Якост на натиск на бетона на място - БДС EN 13791/НА
Ядки, изпитване на натиск - БДС EN 12504-1

Бетонни изделия
(бетонни блокчета за настилки, бетонни плочи за настилки и бетонни бордюри)

Геометрични характеристики - БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340
Външно оформление - БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340
Абсорбция на вода - БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340
Якост на опън при огъване
- БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340

Почви строителни

Вземане на проби - БДС EN 13286-1
Еластичен и деформационен модули - БДС 15130
Плътност на място - AASHTO T191
Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание Метод на Проктор - БДС 17146
Сравнителна плътност и съдържание на вода. - БДС EN 13286-2
Показател за носимоспособност CBR  - БДС EN 13286-47

Скални материали за: - битумни смеси, - настилки за пътища, - самолетни писти - други транспортни площи;
- несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

Вземане на проби - БДС EN 932-1
Зърнометричен състав - БДС EN 933-1
Индекс на плоски зърна - БДС EN 933-3
Коефициент на формата - БДС EN 933-4
Процентно съдържание на частици с натрошени и раздробени повърхности в едри скални материали - БДС EN 933-5
Пясъчен еквивалент - БДС 933-8
Обемна плътност в насипно състояние. Празнини. - БДС EN 1097-3
Съдържание на вода - БДС EN 1097-5
Плътност на зърната и абсорбция на вода - БДС EN 1097-6
Мразоустойчивост; Устойчивост на изветряне с магнезиев сулфат - БДС EN 1367-1; БДС EN 1367-2
Съпротивление на дробимост. Kоефициент на Лос Анджелис - БДС EN 1097-2

Трошен камък за ж.п. линии

Вземане на проби - БДС EN 932-1
Зърнометричен състав - БДС EN 933-1
Индекс за плоски зърна - БДС EN 933-3
Коефициент на формата - БДС EN 933-4
Дължина на зърната - БДС EN 13450
Плътност на зърната и абсорбция на вода - БДС EN 1097-6
Мразоустойчивост. Устойчивост на изветряне с магнезиев сулфат - БДС EN 1367-1; БДС EN 1367-2
Съпротивление на дробимост, коефициент на Лос Анджелис - БДС EN 1097-2

Брашно минерално за асфалтови смеси

Вземане на проби - БДС EN 932-1
Зърнометричен състав - БДС EN 933-1

Битуми нефтени за пътно строителство

Вземане на проби - БДС EN 58
Пенетрация - БДС EN 1426
Температура на омекване по метода "пръстен и топче" - БДС EN 1427
Еластично възстановяване на модифицирани битуми - БДС EN 13398

Асфалтови смеси

Вземане на проби - БДС EN 12697-27
Обемна плътност - БДС EN 12697-6
Максимална плътност - БДС EN 12697-5
Съдържание на въздушни пори - БДС EN 12697-8
Изпитване по Маршал; - стабилитет -протичане - БДС EN 12697-34
Разпределение на размера на частиците - БДС EN 12697-2
Съдържание на разтворимо свързващо вещество - БДС EN 12697-1
Дебелина на асфалтова настилка - БДС EN 12697-36
Чувствителност на асфалтово пробно тяло към вода - БДС EN 12697-12
Якост на опън на асфалтови пробни тела - индиректно определяне - БДС EN 12697-23
Темпрература на асфалтова смес - БДС EN 12697-13
Степен на уплътняване - БДС EN 12697-9
Размери на асфалтово пробно тяло - БДС EN 12697-29

Ръководител лаборатория 0887 942 690; е-mail: lab.draganova@abv.bg
Асфалти: тел. 0885 592109