Изпитвателна Лаборатория

към “ДРАГИЕВ и КО” ООД
с. Цалапица обл. Пловдив, местност „Харманчетата” в Асфалтова база на „Драгиев и Ко”
Ръководител лаборатория тел. 0887/942690, e-mail: lab_dragiev@yahoo.com , lab.draganova@abv.bg

Акредитирана, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА "БСА",
със сертификат рег. № 99 ЛИ/27.10.2022 г. Валиден до 30.09.2025 г.
Тип на обхвата - Гъвкав.

Документи за изтегляне:
Сертификат за акредитация рег. № 99 ЛИ
Актуален списък на методите от акредитирания гъвкав обхват - Сп 702-2
Формуляр за жалби - Ф 709-1

Анкетна карта - Ф 806-2
Декларация на ръководството по политика по качеството - Д 802-1
Цели по качеството - Д 802-2ИЗВЪРШВА АКРЕДИТИРАНИ ИЗПИТВАНИЯ СЪГЛАСНО БДС и БДС EN НА:

Почви строителни

Еластичен и деформационен модул - БДС 15130
Плътност на място - AASHTO T191
Стандартна плътност при оптимално водно съдържание по Proctor - БДС EN 13286-2

Скални материали за: -битумни смеси, настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство; - добавъчни материали за бетон; брашно минерално за асфалтови смеси

Вземане на проби - БДС EN 932-1
Зърнометричен състав - БДС EN 933-1
Индекс на плоски зърна - БДС EN 933-3
Коефициент на формата - БДС EN 933-4
Пясъчен еквивалент - БДС EN 933-8+A1
Съпротивление на дробимост. Коефициент на Лос Анджелис - БДС EN 1097-2
Съдържание на вода - БДС EN 1097-5
Плътност на зърната и абсорбция на вода - БДС EN 1097-6 /Пикнометричен метод и Метод с кошница/

Битуми нефтени за пътно строителство

Пенетрация - БДС EN 1426
Температура на омекване по метода "пръстен и топче" - БДС EN 1427
Еластично възстановяване на модифицирани битуми - БДС EN 13398

Асфалтови смеси

Вземане на проби - БДС EN 12697-27
Обемна плътност - БДС EN 12697-6
Максимална плътност - БДС EN 12697-5
Съдържание на въздушни пори - БДС EN 12697-8
Изпитване по Маршал; - стабилитет -протичане - БДС EN 12697-34
Разпределение на размера на частиците - БДС EN 12697-2
Съдържание на разтворимо свързващо вещество - БДС EN 12697-1 /Метод с екстрационна центрофуга/
Дебелина на асфалтова настилка - БДС EN 12697-36 /Деструктивно измерване/
Степен на уплътняване - БДС EN 12697-9 (отменен и не заменен с друг метод за изпитване)
Tемпература на асфалтова смес - БДС EN 12697-13 /Измерване с контактен термометър/
Размери на асфалтово пробно тяло - БДС EN 12697-29

Ръководител лаборатория тел. 0887 942 690; е-mail: lab.draganova@abv.bg; тел. 0885 592109