Изпълнени обекти

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.”ИНДУСТРИАЛНА” И ВРЪЗКАТА И С ПЪТ ІІ-64(КАРЛОВО-ПЛОВДИВ)
ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.”ИНДУСТРИАЛНА”-УЧАСТЪК ОТ КМ 0+021.06 ДО КМ 1+516.15
Възложител: Община Карлово


ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА
ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ОТ ПС „СЕВЕР“ ДО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ ГР. ПЛОВДИВ“

Възложител: „Водоснабдяване и канализация ЕООД Пловдив


"ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ПС „ЮГ“ ДО КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. „ПЕЩЕРСКО ШОСЕ“ И УЛ. „ЦАРЕВЕЦ“ ГР. ПЛОВДИВ“
Възложител: „Водоснабдяване и канализация ЕООД Пловдив


”Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово“ – ЕТАП 1 - 58111-77-268  Интегриран проект за Водния цикъл на град Габрово; - L=36 249 м водопроводна мрежа и L=14 578 м канализационна мрежа;Предадено с Акт 16 на 13.10.2014г.


„Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори град  Стамболийски - ПСОВ и с. Йоаким Груево – ПСОВ, доизграждане канализация гр. Стамболийски, доизграждане канализация   с. Йоаким Груево”


Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево – изпълнявано от името на ДЗЗД "ВОДЕН ЦИКЪЛ СЕВЛИЕВО 2013", чиито член е „Драгиев и Ко“ ООД

„Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. „Христо Ботев“ в участъка от площад „Централна гара“ до „Коматевски възел“,  по бул. „Коматевско шосе“ от „Коматевски възел“ до бул. „Александър Стамболийски“ и по бул. „Копривщица“ - гр. Пловдив“


"Извършване на строително-монтажни работи  за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1
– включваща обект Г1: Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, всички за озеленяване, кв. 417 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив. Рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица –юг” в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, в Първа градска част – север, гр. Пловдив; обект Г3: Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза” – от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Петко Д. Петков” до бул. „Източен”, озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, озеленена площ за широко обществено ползване на пл. „Света Петка”- УПИ I - озеленяване, кв. 130 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив.Реконструкция и рехабилитация на пътна настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Света гора“ , ул. „Георги Раковски“  и ул. „Съединена България“.
„Рекреация на алейна мрежа и съществуваща инженерна инфраструктура, осигуряване на достъпна среда, обезопасяване и укрепителни мероприятия на скални откоси и аквадукти, осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване на парк "Хълм на Освободителите"


Облагородяване на територията на Площад „Централен“ – гр. Пловдив, включващо следните обекти:
1. Реконструкция и ревитализация на площад „Централен“ – проектиране, изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор;
2. Социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум „Запад“ - проектиране, изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор;
3.  Подлез „Тримонциум“ - проектиране;
4. Социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум „Север“ - проектиране, изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор;
5. „Подлез при Централна поща” – транспортен възел на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. „Княгиня Мария Луиза” – ул. „Гладстон” – изпълнение на основен ремонт по одобрен проект."Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Юг" до кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец" гр. Пловдив

по проект „№BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България”.
„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски”.     
ОБЕКТ: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие,
Операция1.3: Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Изпълнение на СМР за отводняване на "Аман дере", кв. Запад, гр. Асеновград" -водоотвеждащия тръбопровод са стъклопластови тръби  DN 1200 L=1 403м

Прилагане на мерки за предотвартяване на наводнения за обекти в Община Стамболийски – брегоукрепване

Приоритетна ос 1:Устойчиво и интегрирано градско развитие,
Операция1.5: Система за устойчив градски транспорт
„Проектиране и изграждане на велоалеи” по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001 в процес на изпълнение от ДЗЗД «ВЕЛОАЛЕИ ПЛОВДИВ 2013»,
чиито член е „Драгиев и Ко“ ООД


МВЕЦ "Кадиево" е руслова централа на течащи води, състояща се от яз, водовземане, сграда на централата, изтичало рибен проход, връзка на яза с ляв бряг, защитни стени и диги по ляв и десен бряг. Хидровъзелът - Яз с водовземане и МВЕЦ, ще се изгради на река Въчана около 200 м под моста за ж.п. линията София - Пловдив.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г . по мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”
Изграждане на канализация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Житница, общ. Калояново 
Община Калояново – 2010 година  - канализация - L = 2 067м., Водопроводна мрежа с  L=3 946м.
Изграждане на канализация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Ръжево Конаре,
общ. Калояново Община Калояново – 2010 година - канализация L = 1 767м., Водопроводна мрежа с L=3 230м.

ОП Регионално развитие 2007 – 2013 г. Рехабилитация на водопроводната мрежа на град Пловдив - Фаза I",
включително възстановяване настилки - обща дължина на изпълнениете водопроводи L=11 546м.

бул. "Копривщица" бул. "Христо Ботев" бул. "Руски" ул. "Скопие"

Рехабилитация на водопроводната мрежа на град Пловдив – Фаза ІІ” – обща дължина на  изпълнените водопроводи
L=14 013м. 

бул. "Шести септември" ул. "Константин Нунков" ул. "Гладстон" бул. "Мария Луиза"
Изграждане на канализация по ул. „Лев Толстой” в кв. „Каменица”  гр. Пловдив - Канализация тръби с диаметър
от ф500 мм , L=668м

"Ремонт и изграждане на тротоарни, паважни, калдъръмени, асфалвои, алейни и площадкови настилки на територията на град Пловдив"
Ремонт на настилка на ул. "Отец Паисий" - паваж 2761 м2, тротоарни бетонови плочи 1701 м2.
Консервация, реставряация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископска базилика на Филипопол = категория на строежа първа.

"Изграждане на канализация за обект: "Псновен ремонт и разширение на бул. "Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. "Коматево", община Пловдив, етап I".
Изпълнение на канализационни клонове от вълнообразни двуслойни полипропиленови тръби - висока плтност, клас на твърдост SN8
следните диаметри ф200-1140 м, ф315-282 м, ф 400 - 821м, ф 500 - 899 м, ф 630 - 445м. Изградена е инфилтрационна система с обем 814 м3.

"Ремонт на тротоарни, паважни, калдъръмени, алейни и асфалтови настилки и изграждане на достъпна среда на територията на град Пловдив".
Изпълнено е продължение на улична канализация и отводняване по бул. "Шести септември", в участъка от кръстовището на бул. "Шести септември" с бул. "Свобода" / от км 0 до ОДП(Отрезвител и дом за временно настаняване), гр. Пловдив. Ремонт на тротоари, калдъръм и др.

Изграждане и ремонт на паркинги на територията на Община Пловдив”- Изграждане на открит паркинг на „Спортен комплекс – покрит колодрум „Цар Симеон“ в „Многофункционална спортна зала с паркинг. 2015 г.


Текущ ремонт на паважни, тротоарни, калдъръмени , алейни и асфалтови настилки и изграждане на достъпна среда на територията на Община Пловдив ОТ 10.11.2014 ДО 10.11.2015

Инженеринг за изграждане на пътна връзка бул. Освобождение – бул. Санкт Петербург, гр. Пловдив и вливащите се в нея обслужващи улици Изграждане на нова улица – част:пътна , електро, водопровод и канализация. Изпълнени са: Канализация от вълнообразни полиетиленови тръби ф200-ф630 мм с L= 811,10 м; Водопровод от полиетиленови тръби с висока плътност с диаметър ф75- ф200 мм с L=730,70 м.

 Ремонт на улици по проект за управление на публичната техническа инфраструктура за Район „Северен” и Район „Южен”, гр. Пловдив - Реконструкция на улици с цялостна подмяна на водопровод, канализация, ел. и телефонизация;  Реконструкция на улици с цялостна подмяна на водопровод, канализация, ел-ция и телефонизация. Водопровод от чугунени муфени тръби с диаметър от ф150 до ф400 мм с с L=510 м.,PE-HD тръби с L=844м, канализация от РЕ вълнообразни тръби от ф630 до ф200 – L=463 м, и канализация от кр.бет.тръби ф150 и ф200 , направа на асфалтобетонова настилка тип „А” за много тежко движение с положен 1 734 т. Порьозен асфалтобетон и 1 734 т. плътен асфалто-бетон,
направа на 12 320 м2 тротоарни настилки и паркинги.
ул. "Димитър Талев" ул. "Победа" Инженеринг – проектиране и строителство на бул. Свобода – продължение, гр. Пловдив. Изграждане булевард средно и тежко движение с полагане на асфалтови смеси – 8 276 тона;
Водопровод  от ПЕВП тръби от ф90 до ф200 с L= 420 м и от чугун ф300 – L= 1 254 м; Канализация от РЕ тръби ф600-ф200 с L= 1 625 м, в т.ч. и тротоарни и паважни настилки – 11 996 м2.
Инженеринг- проектиране и изграждане на таксиметрови стоянки на територията на Община Пловдив – 2011г.
Извършване на текущ ремонт на улични настилки (асфалтови и паважни), тротоарни настилки и ремонт и изграждане на паркинги на територията на гр.Пловдив – 2011г.

Текущ  ремонт и  реконструкция  на пътни  асфалтови настилки на територията на гр. Пловдив:
Обособена позиция 1-1:
  1. Преасфалтиране - подходи към "Скобелева майка",
източен и западен /от ул.” У. Уилсън”  до съоръжението;
   2. Преасфалтиране - локални платна север и юг "Скобелева майка";
   3. Преасфалтиране - бул. "Шести септември " в  участък от бул. "В. Априлов" до бул." Руски"
   4. Преасфалтиране - бул. "Шести септември "- у-к от бул. "Руски " до бул. "Ц. Борис ІІІ –ти;
   5.Преасфалтиране - бул. "Шести септември"-у-к от бул. "Ц. Борис III" до пл. "Шахбазян" 
 Обособена позиция 4-1:
Преасфалтиране ул.”Перущица”- у-к от бул.”Свобода” до бул.”Пещерско шосе”
Изграждане на нови участъци от вътрешноквартални улици: ул. „Мадара” – от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул. „Стойчо Мушанов”, ул. Бунтовнишка” – от кръстовището /ул. „Трайко Китанчев” и ул. „Бунтовнишка”/ до ул. „Митрополит Натанаил” и самото кръстовище; благоустрояване на междублокови пространства: ул. „Лясковец” №,№1-9, бул. „Шести септември” №211-217, както и други обекти на територията
на Район „Централен” – Община Пловдив”

Ремонт на улици, булеварди и пътища, находящи се на територията на гр. Пловдив по обособени позиции :
Обособена позиция №1 – Ремонт на улици и булеварди в район Централен
Подобект: Преасфалтиране на ул. Гладстон Подобект: Преасфалтиране на бул. Източен: Участък от бул. „Шести септември”
до бул. „Княгиня Мария Луиза – Западно платно”
Ремонт на тротоарни настилки на територията на гр. Пловдив”: Благоустрояване на публичните пространства на ул.”Райко Даскалов” гр. Пловдив, първи етап – от Джумая Джамия до
ул.”Софроний Врачански”(Главната I) – 2012г.
„Основен ремонт на ул. „Бунтовнишка” - от ул. „Митрополит Натанаил” до кръстовището на улица „Тр. Китанчев”, както и самото кръстовище и текущ ремонт – преасфалтиране на: алеята на парк „Хълм на освободителите”, ул. Братя Миладинови”, ул. „Мусала”, ул. „Антон Страшимиров”, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”L=42м. Направа на нови дъждоприемни шахти.
мНови тротоарни настилки,нови бордюри, нова асфалтова настилка. Изграждане на нова отводнителна канализация с L=37 и водопровод
Ремонт на тротоарни, паважни, калдъръмени и алейни настилки  на територията на гр. Пловдив
(Главната II и  III до Подлеза на аптека Марица, и др.) – 2012г.

Текущ ремонт на тротоарни, паважни, калдъръмени , алейни и асфалтови настилки
(Главната III от аптека Марица до пешеходен мост, Капана и др.) – 2013г.
Ул.”Преслав” Площад „22 септември” Капана аптека Марица до
пешеходен мост"Асфалтиране на улици в Община Асеновград, обособена в три позиции:
1.Ремонт на ул. Георги Раковски, гр. Асеновград;
2.Асфалтиране на ул. „Тутракан”, гр. Асеновград;
3. Асфалтиране на Път IV-58807 в отсечката между път III-588 до с. Избегли,
Община Асеновград."; Подмяна на водопровод по ул.”Тутракан” и „Г.Раковски” с PE-HD Ф125, полагане на нова настилка от асфалтобетон пл. настилка на вароциментова основа и бетонови бордюри. Асфалтиране на Път IV-58807 в отсечката между път III-588 до с. Избегли, Община Асеновград”

"Рехабилитация на ул. "Родопи", гр. Стамболийски - пътно платно и тротоарни настилки".
Улично платно: Фрезоване на асфалтова настилка с дебелина 5 cm - 2790,54 м2; Биндер 4см - 267,90 т; Плътен асфалтобетон тип А за изностващ пласт с дебелина 4 см - 2790.54 м2.
Тротоари: Основа от НТК 25 = 325,59 м3; Плътен асфалтобетон тип А за тротоари 5 см - 1085.29 м2

"Реконструкция на ул. "Цар Симеон" от о.т. 451 до о.т. 455 - гр. Стамболийски".
Плътен асфалтобетон за износващ пласт 4 см - 2333 м2; Троторани настилки от бетонови плочи 30/20/6 см - 557 м2; Тротоарни настилки 40/40/5 - 1397 м2; Бордюри 15/25/50 - 1090 м; Бордюри 8/16/50 - 347 м.

"Канализационна мрежа в с. Йоаким Груево, Община Стамболийски – I етап:Главен колектор I";
Канализация от вълнообразни полиетиленови тръби с диаметър ф200 до ф1200 мм с  L= 1 479 м;

"Канализация Калояново и Дуванлий – първи етап-изграждане на главни колектори І, ІІ и ІІІ";
Канализация от вълнообразни полиетиленови тръби ф200-ф1200 мм с L=561 м.
Цялостно възстановяване с В от 6 до
9 м – средно и леко движение.

Пловдив 4003, бул.“В. Левски” 56, тел.: 032/944 395; 908 940; е-mail: office@dragiev-co.bg