За компанията
“ДРАГИЕВ и КО” ООД

Пловдив 4003, бул. "В.Левски" № 56 
тел.:032/ 944 395; 032/ 908 940
E-mail: office@dragiev-co.bg
http://www.dragiev-co.bg/

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
Процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Референтен номер на проектното предложение: BG16RFOP002-2.077-1161-C01
Наименование на проектното предложение: “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Положителните ефекти, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата, по отношение преодоляване последиците от COVID-19 са следните :
1. Стабилност и запазване на работните места в "Драгиев и Ко" ООД, като качествени и обучени служители няма да бъдат освободени.
2. Въстановяване на всички дейности на дружеството и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
3. Подобряване на финансовите показатели на дружеството - ефективност на разходите, ликвидност, намаляване на текущите задължения.
4. Въвеждане на нoви opгaнизaциoнни мoдeли на работа и тexнoлoгичeн тлacъĸ в дейността на дружеството.
Чрез получената безвъзмездна помощ ще се покрият жизнено важни текущи задължения на дружеството за възнаграждения , за външни услуги и материали и ще се преодолее отрицателния ефект на икономическата криза, предизвикана от пандемията
COVID-19.
Дружеството полага максимални усилия да адаптира и спаси бизнеса си, да подобри ефективността на разходите , да съхрани и рестартира основната си дейност, да запази заетостта и плаща навреме задълженията си съгласно договорените условия.
ОФИС - ул. "Дилянка"
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
ПРОМИШЛЕНО и ГРАЖДАНСКО
СТРОИТЕЛСТВО
АСФАЛТОПОЛАГАНЕ

"ДРАГИЕВ и Ко" ООД - гр.Пловдив е правоприемник на СД "Драгиев и сие" – Пловдив, основана на 29.02.1992 г. като фирма за проектиране и строителство.

„Драгиев и Ко” ООД - град Пловдив е вписана в централния професионален регистър на строителя за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖИ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ с протокол 1087/12.12.2017 година, а имено:

§  Първа група – за строежи от първа до пета категория;
                       – строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква "М"; т.4,буква "Е" и т.5, буква "Е";
§  Втора група – за строежи от първа до четвърта категория;
§  Трета група – за строежи от първа до пета категория;
§  Четвърта група - за строежи от първа до пета категория;
§  Пета група – отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове: 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99; 80.20

В „Драгиев и Ко” ООД - гр Пловдив е създадена и внедрена интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти:


ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ и РЕМОНТ на:

- ВиК мрежи и съоръжения,
- Хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения,
- Пътища и пътни съоръжения,
- Гражданско и Промишлено строителство,
- Газопроводи и Топлопроводи,
- Доставка и продажба на строителни материали и изделия,
- Производство и продажба на
бетонови разтвори и асфалтови смеси.
- Производство на добавъчни материали - скални материали за битумни смеси и настилки за пътища,
самолетни писти и други транспортни площи.

 
В последните години „Драгиев и Ко” е изградила редица  значими инфраструктурни обекти.

За качественото и прецизно изпълнение на сертифицираните дейности „Драгиев и Ко” гарантира с използването на високотехнологична съвремена техника , квалифициран персонал и стриктно спазване на политика по управление.

„Драгиев и Ко” ООД разполага със собствена изпитвателна лаборатория за извършване на контрол на качеството на строителните материали, акредитирана съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2018.

От 2006 год. във връзка с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/1068ЕЕС за строителните продукти, е въведена СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН В СОБСТВЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР, като са сертифицирани класове бетони със сертификат за съответствие.

Фирмата е носител на следните отличия


Грамота Златен Отвес 2018 г.
за значителен принос за повишаване авторитета на бранша, за собствен фирмен стил, добра търговска репутация и успешно взаимодействие с други строителни структури.Грамота Златен Отвес 2014 г.
за значителен принос за повишаване авторитета на бранша,
за собствен фирмен стил, добра търговска репутация
и успешно взаимодействие с други строителни структури.
Диплом за номинация в категория инфраструктурни обекти на годишния конкурс на Строителната камара – Пловдив – 2005 г.
Сертификат като носител на бронзов приз в класацията на Браншовата организация за най-добра строителна практика в категория „Големи предприятия”. Сертификата е признание и престижна референция за високото качество, надеждност и безаварийност в работата на
„Драгиев и Ко”

КАРИЕРИ  

“ДРАГИЕВ И КО” ООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата и с всички заинтересувани страни по изпълняваните дейности чрез максимална достъпност до политиката.

“ДРАГИЕВ И КО” ООД се стреми да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да мотивира и поддържа развитието на своя персонал.

Създаваме условия на всички служители да откриват и използват възможностите за повишаване на качеството в работата им при оптимално използване на наличните ресурси.

КОНТАКТИ
Офис  гр. Пловдив 4003, бул. “В. Левски” № 56
тел.:032/ 944 395; 032/ 908 940
E-mail: office@dragiev-co.bg
http://www.dragiev-co.bg
Асфалтова база   гр. Пловдив Пазарджишко шосе /след 9-ти километър/
Ръководител: 0886 795 945
Бетонов център и ТСИ гр. Пловдив Пазарджишко шосе /след 9-ти километър/
Ръководител: 0885 120 140
Диспечер: 0889 255 043
e-mail: bozhidar.argirov@yahoo.com
Изпитвателна Лаборатория    с. Цалапица обл. Пловдив, местност „Харманчетата”
в Асфалтова база на „Драгиев и Ко”
Ръководител: 0887 942 690; 
0885 592 109 
е-mail: lab.draganova@abv.bg и lab.dragiev@yahoo.com
Механизация
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И НЕРЕДНОСТИ

г-жа Светла Халачева
гр. Пловдив 4003, бул. “В. Левски” № 56
тел.: 0889 909 107

E-mail: office@dragiev-co.bg
Пловдив 4003, бул.“В. Левски” 56, тел.: 032/944 395; 908 940; е-mail: office@dragiev-co.bg